Klauzula informacyjna – RODO

25 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO). RODO wymaga, aby wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od Użytkowników. Infover S.A. , jako administrator Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą i mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych podaje obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez Infover S.A. Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infover Spółka Akcyjna (dawniej: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Kielcach, (adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: ochrona.danych@infover.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Infover S.A. tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO Infover S.A. może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Infover S.A. w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
  • Administrator danych przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom oraz podmiotom, którym Infover S.A. ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa.
  • Infover S.A. nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.
  • Infover S.A. informuje Państwa o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od Infover S.A. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  • Infover S.A. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Infover S.A. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.