Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

INSIGNUM Finanse i Księgowość system do prowadzenia „pełnej księgowości”, zgodnie z aktami normatywnymi, oraz wspomagający zarządzanie finansami firmy.

Swoją unikalną funkcjonalność nasz system zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których głównym celem jest maksymalne zautomatyzowanie oraz uproszczenie czynności wykonywanych przez użytkowników.

INSIGNUM Finanse i Księgowość charakteryzuje się dużą elastycznością planu kont opartego o słownik uzupełnień oraz możliwością pracy w systemie wielooddziałowym opartym na zastosowanych podziałach na: MPZ - miejsce powstania zapisu oraz MPK - miejsce powstania kosztu.

Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z ewidencją dokumentów księgowych INSIGNUM Finanse i Księgowość zapewnia:

Rozrachunki z kontrahentami:

• automatyczne tworzenie przelewów do faktur zakupu,
• kompensaty według terminów płatności lub kolejności zaznaczania,
• automatyczne rozliczanie jednej faktury wieloma zapłatami, wielu faktur jedną zapłatą, wielu faktur wieloma zapłatami,
• zautomatyzowane przeksięgowanie rozrachunków.

Zarządzanie przelewami bankowymi:

• symulacja przelewów według wybranych kryteriów, np. kwoty, terminu płatności z faktury, planowanego terminu płatności, grup kontrahentów, itp.
• współpraca z systemami homebankingowymi – eksport zestawień przelewów,
• import zestawień przelewów - wyciągów bankowych.

Rozrachunki walutowe:

• magazyn walut ewidencjonuje wszystkie wpłaty na rachunki walutowe według przypisanego im kursu oraz rozlicza wypłatypo kursie ustalonym według metody FIFO,
• zautomatyzowany proces naliczania różnic kursowych.

Rozbudowany moduł raportów oraz analiz:

• generowanie raportów oparte na szerokiej gamie filtrów,
• eksport raportów do Excela,
• możliwość definiowania własnych analiz,
• generowanie sprawozdań: bilans, RZiS,

Budżetowanie oraz analizę wykonania budżetu.

Generowanie i wydruk deklaracji podatkowych.

Wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Prowadzenie kasy – raporty kasowe, dokumenty KP/KW.

Moduł windykacji:

• ewidencja i prowadzenie spraw windykacyjnych, monitowanie o przekroczeniach,
• ewidencja umów ugody z dłużnikami oraz weryfikacja ich realizacji,
• raporty windykacyjne.

Moduł do wystawiania faktur sprzedaży:

• słownik asortymentów,
• faktury sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, eksportowej,
• faktury zaliczkowe,
• faktury korygujące.

Moduł not korygujących – wystawianie, ewidencja not.

Moduł odpisów aktualizujących należności – automatyczne tworzenie i rozwiązywania odpisów.

eObieg - moduł umożliwiający obsługę faktur elektronicznych odczytanych z INSIGNUM eDOKUMENTY
• pobranie do elektronicznej kancelarii i podgląd elektronicznej faktury,
• dekretacja i opis faktury w obiegu elektronicznym,
• automatyczny rozdzielnik utworzony na podstawie eFaktury,
• księgowanie eFaktury.

Import rachunków telefonicznych i faktur paliwowych.

Moduł INSIGNUM Korekta Podatku VAT działa zgodnie z zapisami ustawowymi obowiązującymi od 01.01.2013r w zakresie korekty podatku VAT od nierozliczonych i przeterminowanych powyżej 150 dni należności (faktur sprzedaży) oraz zobowiązań (faktur zakupu). Korekty w systemie INSIGNUM można dokonać „automatycznie” w sytuacji, gdy faktura jest zaksięgowana na kontach wynikających z rejestru VAT, w którym została zaewidencjonowana lub jest przeksięgowana na inne konto, ale pomimo przeksięgowania system jest w stanie dotrzeć do informacji jakie były pierwotne wartości Netto i VAT tej faktury. Dla faktur przeksięgowanych jako brutto na etapie tworzenia korekty użytkownik będzie zobowiązany do podania kwoty Netto oraz VAT. Moduł umożliwia: W części dotyczącej Wierzyciela: • Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu należnego od przeterminowanych powyżej 150 dni należności (faktur sprzedaży) • Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K • Wygenerowanie deklaracji VAT-ZD - załącznika pod deklaracji VAT-7 lub VAT-7K • Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku należnego w wyniku dokonanych korekt - raport • Ewidencjonowanie zapłat do należności ujętych w korekcie VAT • Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku należnego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do wierzytelności od których odzyskano VAT - raport W części dotyczącej Dłużnika: • Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu naliczonego od przeterminowanych powyżej 150 dni zobowiązań (faktur zakupu) • Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K • Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w wyniku dokonanych korekt - raport • Ewidencjonowanie zapłat do zobowiązań ujętych w korekcie VAT • Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku naliczonego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do faktur zakupu od których skorygowano VAT - raport