Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

INSIGNUM Finanse i Księgowość system do prowadzenia „pełnej księgowości”, zgodnie z aktami normatywnymi, oraz wspomagający zarządzanie finansami firmy.

Swoją unikalną funkcjonalność nasz system zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których głównym celem jest maksymalne zautomatyzowanie oraz uproszczenie czynności wykonywanych przez użytkowników.

INSIGNUM Finanse i Księgowość charakteryzuje się dużą elastycznością planu kont opartego o słownik uzupełnień oraz możliwością pracy w systemie wielooddziałowym opartym na zastosowanych podziałach na: MPZ - miejsce powstania zapisu oraz MPK - miejsce powstania kosztu.

Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z ewidencją dokumentów księgowych INSIGNUM Finanse i Księgowość zapewnia:

Rozrachunki z kontrahentami:

• automatyczne tworzenie przelewów do faktur zakupu,
• kompensaty według terminów płatności lub kolejności zaznaczania,
• automatyczne rozliczanie jednej faktury wieloma zapłatami, wielu faktur jedną zapłatą, wielu faktur wieloma zapłatami,
• zautomatyzowane przeksięgowanie rozrachunków.

Zarządzanie przelewami bankowymi:

• symulacja przelewów według wybranych kryteriów, np. kwoty, terminu płatności z faktury, planowanego terminu płatności, grup kontrahentów, itp.
• współpraca z systemami homebankingowymi – eksport zestawień przelewów,
• import zestawień przelewów - wyciągów bankowych.

Rozrachunki walutowe:

• magazyn walut ewidencjonuje wszystkie wpłaty na rachunki walutowe według przypisanego im kursu oraz rozlicza wypłatypo kursie ustalonym według metody FIFO,
• zautomatyzowany proces naliczania różnic kursowych.

Rozbudowany moduł raportów oraz analiz:

• generowanie raportów oparte na szerokiej gamie filtrów,
• eksport raportów do Excela,
• możliwość definiowania własnych analiz,
• generowanie sprawozdań: bilans, RZiS,

Budżetowanie oraz analizę wykonania budżetu.

Generowanie i wydruk deklaracji podatkowych.

Wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Prowadzenie kasy – raporty kasowe, dokumenty KP/KW.

Moduł windykacji:

• ewidencja i prowadzenie spraw windykacyjnych, monitowanie o przekroczeniach,
• ewidencja umów ugody z dłużnikami oraz weryfikacja ich realizacji,
• raporty windykacyjne.

Moduł do wystawiania faktur sprzedaży:

• słownik asortymentów,
• faktury sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, eksportowej,
• faktury zaliczkowe,
• faktury korygujące.

Moduł not korygujących – wystawianie, ewidencja not.

Moduł odpisów aktualizujących należności – automatyczne tworzenie i rozwiązywania odpisów.

eObieg - moduł umożliwiający obsługę faktur elektronicznych odczytanych z INSIGNUM eDOKUMENTY
• pobranie do elektronicznej kancelarii i podgląd elektronicznej faktury,
• dekretacja i opis faktury w obiegu elektronicznym,
• automatyczny rozdzielnik utworzony na podstawie eFaktury,
• księgowanie eFaktury.

Import rachunków telefonicznych i faktur paliwowych.