Polityka Prywatności

Polityka Prywatności związana z korzystaniem z usługi newsletter świadczonej przez Infover S.A. w Kielcach

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym w zakresie świadczonych usług przez naszą Spółkę dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasza usługa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, (adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce) NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000688702, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: ochrona.danych@infover.pl.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu świadczenia usługi newsletter lub kontaktowania się z Administratorem;

 3. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu Administratora,

 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

 1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Infover S.A. uwzględniającej preferencje klientów lub potencjalnych klientów Administratora;

 2. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad klientami oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

 3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach świadczonej usługi przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne podane wyrażaniu zgody na świadczeniu usługi newsletteru, adres e-mail, imię i nazwisko,

 2. dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie

 3. inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem z usługi.

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, świadczącym techniczną stronę rozsyłania newsletteru, kancelariom prawnym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 2. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: ochrona.danych@infover.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.